Akty prawne

Kształcenie młodocianych » Akty prawne

 

ZATRUDNIENIE I NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. Dział IX (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. nr 21, poz.94, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz.1626 z póź. zm.) określa kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2007r Nr 77, poz.518) 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 145 poz. 1532)


ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, ze póź. zm.)


WYJĄTKOWO DOPUSZCZALNE ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808)


PRACE WZBRONIONE MŁODOCIANYM

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200, poz.2047 z póź. zm.)


ZAWODY I OKRES NAUKI ZAWODU W RZEMIOŚLE

1. Zawody szkolne - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz.7)
2. Zawody pozaszkolne - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004r. Nr 265, poz.2644 z póź. zm.)


EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 ze zmianą z 2003r. Dz. U. Nr 137, poz.1304 ze zmianami z 2009r. Dz. U. Nr 6, poz. 33
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Z 2012r., poz.1117)